MdW Fotografie

Disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website mdwfotografie.nl. Deze website is gecreëerd door Cerberus Design en wordt beheerd door MDW Fotografie. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, foto’s, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren MDW Fotografie of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van MDW Fotografie de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens
MDW Fotografie verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van het contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker MDW Fotografie toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van MDW Fotografie  met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
MDW Fotografie kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de MDW Fotografie website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan MDW Fotografie te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Aansprakelijkheid van MDW Fotografie

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.  MDW Fotografie staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. MDW Fotografie is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. MDW Fotografie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen.  MDW Fotografie heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door MDW Fotografie houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Auteursrecht en portretrecht volgens de Nederlandse wet

MDW Fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van MDW Fotograaf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn erfgenamen.

Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn werk, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van uw hond door MDW Fotograaf gepubliceerd mogen worden.

Gebruiksovereenkomst

De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van de foto beperkt is tot het gebruik binnen de privé-sfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MDW Fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.

Het publiceren van foto’s is in den beginsel niet toegestaan en foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Wanneer u digitale foto’s wilt plaatsen op uw website of op een forum (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm na toestemming van MDW Fotograaf en met een duidelijke vermelding in de vorm van “foto: www.mdwfotografie.nl”.

 
Sluiten